Technical cookies are used to ensure the operation of our site. For detailed information about cookies, we kindly request you to review Kentpar Otomotiv Cookie Information Text.

Environment Ohs

ETİK İLKELERİMİZ


Kentpar Otomotiv Yönetim Kurulu, bağımsız şirketlerin başarılı olmak ve büyümek için iyi ve dengeli bir kurumsal yönetim yapısına sahip olması gerektiğine inanmaktadır. Şirket liderleri Şirketin strateji ve hedeflerini belirleyerek, Şirket değerlerini ve etik anlayışını oluşturarak iyi kurumsal yönetişimin de temelini atmaktadır. Bu liderlik anlayışı Şirketin sürdürülebilirlik performansını arttırmak için ihtiyaç duyulan davranış ve uygulamaları da beraberinde getirmektedir.

Kentpar Otomotiv Yönetim Kurulu, kurumsal stratejilerin ekonomi, toplum ve ekolojik çevre üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini de dikkate almaktadır. Kentpar Otomotiv Etik Kodu, Şirketimizin temel değerlerini yansıtan ve paydaşlarıyla ilişkilerini düzenleyen temel bir Şirket politikası olmakla birlikte, Kentpar Otomotiv’in faaliyetlerini en yüksek etik standartlarda yürüttüğünü gösteren önemli bir taahhüttür.

Etik Kodumuz Kentpar Otomotiv Üst Yönetimi tarafından onaylanmıştır. Kentpar Otomotiv Etik Kodu, tüm yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın davranışlarını olduğu kadar, çalışanlarımızla müşterilerimiz, rakiplerimiz ve tedarikçilerimiz arasındaki ilişkileri de düzenlemek için hazırlanmıştır.

Kentpar Otomotiv, tedarikçilerinin, müşterilerinin, hissedarlarının, iştiraklerinin ve tüm diğer paydaşlarının da Şirketimizin iş yapış biçimini tam olarak anlamasını ve beklentilerini bu doğrultuda yönlendirmesini, Kentpar Otomotiv Etik Kodu’na tam olarak uymasını beklemektedir.Tüm Kentpar Otomotiv çalışan ve yöneticilerinin aşağıda belirtilen etik ilkelere uyumu esastır.


Doğruluk – Dürüstlük – Şeffaflık; Kentpar Otomotivin etki alanı içinde tüm davranışlarımızda doğruluk, dürüstlük  ve şeffaflık ilkelerini gözetiriz.

Adelet – Eşitlik; Tüm paydaşlarımıza ve birbirimize karşı adil davranır ve ayrımcılıktan uzak dururuz.

Haklara Saygı; Başkalarının itibarına ve ticari haklarına karşı saygılıyız.

Bağımsızlık; Kurum dışı kişi ve kuruluşlardan bağımsız karar alır ve uygularız.

Çeşitlilik; Farklı kültürlere ve bakış açılarına saygılıyız.

İnsan Hakları; Bizler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine bağlıyız.
İŞ ETİĞİ KURALLARI


YASAL UYGULAMALAR


Ticaret

Kentpar Otomotiv ticari faaliyetlerinde uluslararası ihracat, ithalat ve ticaret yasalarına uygun hareket eder. Tedarikçilerde tüm küresel ticaret denetlemelerine, uluslararası ihracat ve ithalat yasalarına ve yönetmeliklerine uyar.


Rekabet Hukuku

Kentpar Otomotiv iş yaptığı yetki alanlarını yöneten tekelcilik ve adil rekabet yasalarına tam uyumla iş yapar.


Güven ve İtibar

Kentpar Otomotiv’in sahip olduğu en değerli varlık,  müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının ve hissedarlarının Şirketimize duyduğu güven ve ticari faaliyete başladığımız günden beri kazanmış olduğumuz kurumsal itibarımızdır. Paydaşlarımızın güveni ve itibarımızın korunması, asla taviz vermeyeceğimiz varlık nedenlerimizdir.


Rüşvet ve Yolsuzluk

Tedarikçilerin herhangi bir bireye rüşvet, ödeme veya değeri olan herhangi bir şeyi vermesi, teklif etmesi Kentpar Otomotiv’in bireylerinin bunları kabul etmesi yasaktır.ÇALIŞMA KOŞULLARI 


Zorla Çalıştırma

Kentpar Otomotiv sadece gönüllü iş gücü kullanır ve kendi özgür iradeleri ile çalışmak isteyen personeli istihdam eder.  Çalışanları herhangi bir tehdit, güç, sahte iddialar veya başka tür bir baskı yoluyla zor kullanarak çalıştırma uygulamaz.


Çocuk İş Gücü

Yerel kanunlarda, daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimi tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan hiç kimse istihdam edilmez.18 yaşın altındaki çalışanlar tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gece işlerinde çalıştırılamaz.


Taciz

Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, hukuka ve etik kurallara aykırı olup bu duruma Kentpar Otomotiv tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilemez.Şirketimizde çalışan hiç kimsenin küçük düşürülmesine ve kendisinin utanmasına neden olabilecek hiçbir davranışa, sözlü tacize, lakap takılmasına, işyerinin huzurunu ve ahengini bozabilecek dedikoduya izin vermeyiz ve tüm çalışanlarımızın bu kurallara uymasını bekleriz.


İşyerinde Şiddet

Kentpar Otomotiv, şirket araçları kullanılırken veya günlük iş ortamında ya da şirkete ait herhangi bir bina, ofis ya da birimde tehdit ve taciz, düşmanca veya hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlara kesinlikle tolerans göstermez. Böyle bir durumla karşılaşıldığında çalışanın işine son vermekten başlayan ve yasal süreçleri başlatmaya kadar uzanan, şirket politika ve prosedürlerin de belirtilen eylemler alınır. Bununla birlikte Kentpar Otomotiv çalışanlarına ya da müşterilerine karşı herhangi bir yer ve zamanda gerçekleşen tehdit ve taciz, düşmanca veya hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlar da aynı şekilde değerlendirilir. Şirket varlıklarına zarar veren her türlü davranış da yasaklanmıştır.


Doğru ve Geçerli Veri ve Kayıtlar

Yapılan işin ve hayata geçirilen faaliyetlerin (raporlama zamanı, raporda yer alan eksik bilgiler, verimlilik, alıntılar ve kalite denetimi de dahil olmak üzere tüm detaylar) gerçekleri tam ve doğru olarak yansıtmasına özen göstererek geçerli raporlama yapmanız, kayıt tutmanız sizden en önemli beklentilerimiz arasındadır.


Kayıt altına aldığınız her türlü bilgide çelişkili ifadeler yer almamasına dikkat ederek, gerekli düzeltmeleri yapınız. Kayıtlarınızın yanlış ya da eksik bilgi içerdiğini fark ettiğinizde ya da bu konuda uyarıldığınızda, derhal yöneticinizi konuyla ilgili bilgilendiriniz. Çünkü çok küçük bir hata dahi, kayıtlarınızın doğruluğunu şüpheli hale getirmektedir. Bu nedenle tüm hataları ve eksik bilgileri, hatanın büyüklüğüne ya da ne zaman gerçekleşmiş olduğuna bakmaksızın acil olarak yöneticinize ve/veya bir üst yöneticinize bildiriniz.


Çalışma saatleri

Çalışma saatlerinizle ilgili geçerli, tutarlı ve doğru kayıtlar tutulmasına özen gösteriniz. Çalışma saatleriyle ilgili olarak diğer çalışanları, hatalı raporlama, eksik raporlama gibi davranışlara zorlamayınız. Çalışma saatlerinizin düzenli ve sizden beklendiği şekilde kayıtlara geçmesiyle doğru zamanda işinizin başında olduğunuzu ve kayıtlara geçmeyen çalışma saatinizin bulunmadığını doğrulamış oluyorsunuz. Bu konuyla ilgili kaygılarınızı veya sorularınızı, maaş ödemelerinizin açıklamalarını İnsan Kaynakları Bölümü ile paylaşabilirsiniz. Kentpar Otomotiv yerel mevzuatta daha az maksimum çalışma saati belirtmediği sürece ve olağanüstü iş koşulları haricinde, çalışanlardan düzenli olarak haftada 45 saatten çok çalışmasını talep etmez. Kentpar Otomotiv fazla mesainin gönüllü olmasını ve yerel ve ulusal yasalara veya yönetmeliklere uygun şekilde ödemesinin yapılmasını sağlar. Olağanüstü iş koşulları haricinde çalışanların her hafta en az bir gün hafta tatili izini vardır.


Çalışanlarımızın Zorunlu Bildirimleri

Çalışanlarımız, Kentpar Otomotiv’deki görevleri ya da görevlerinin dışında başka bir nedenle haklarında Cumhuriyet Savcılıkları tarafından başlatılan soruşturmayı; boşanma, velayet veya miras uyuşmazlıkları dışında kendilerine açılan davaları yöneticilerine ve İnsan Kaynakları yetkililerine bildirir.


Ayrımcılık Yapılmaması

Kentpar Otomotiv işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma dâhil, istihdamla ilgili bütün kararlarda ırk, renk, ülke, cinsiyet, din, engelli durumlarında ayrımcılık yapmaz.ETİK KURALLAR


İş Kayıtları

Kentpar Otomotiv işle ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasa ve yönetmelik gerekliliklerine tam uyum içinde yaratır, kaydeder ve saklar. Kentpar Otomotiv resmi yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde dürüst ve açık sözlü olur.


Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Kentpar Otomotiv, rekabet avantajı sağlayan bütün bilgi, fikir, uygulama, yöntem, buluş, tasarım, eser ve benzerlerini ( Ticari Sır veya Gizli Bilgi )gizli tutar ve 3.kişilere açıklamaz.


Çıkar Çatışması

Kentpar Otomotiv uygunsuzluk ve çıkar çatışması yaratan eylemlerden kaçınır.


Hediye Almak Ve Vermek

Ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek, tedarikçi tarafından gönderilen herhangi bir hediye kabul edilmez.SONUÇ

Etik olmayan tüm davranış biçimlerini veya yasadışı iş süreçlerinin tamamını tanımlamak ve Etik Kod kapsamı içine almak mümkün değildir. En doğru yönlendiriciniz kişisel vicdanınız, ortak aklınız, sağduyunuz ve Kentpar Otomotiv’in politikalarına, yasa ve yönetmelikler ile sözleşmelerden doğan yükümlülüklere koşulsuz uyum gösterme anlayışınızdır. Nasıl davranacağınız konusunda kararsız kaldığınızda destek isteyiniz, soru sorunuz ve yanlış davranışları çekinmeden ilgili bölümlere bildiriniz. KENTPAR Otomotiv’in ilke ve politikaları suç teşkil eden, Etik Kod’a aykırı davranışları raporlayan bir çalışana karşı cepheleşmeyi, misilleme yapılmasını kesinlikle yasaklamaktadır. Yasa ve yönetmeliklere, Kentpar Otomotiv Etik Kodu’na ve diğer Şirket politikalarına, şirket prosedür ve yönetmeliklerine, kurallarına, ilkelerine uymamak, iş akdinizin feshedilmesine yol açabilecek cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bu tür disiplin eylemleri, uygunsuz davranışlar hakkında bilgi sahibi olduğu halde bunlara göz yuman, izin veren veya konuyla ilgili gerekli eğitimlerin sağlanması ve sorumlu olduğu ekibin işlerini gerektiği gibi yönetmek gibi konularda önleyici eylemleri gerçekleştirmekte geciken, bu tür durumları ortaya çıkarmak konusunda başarısız olan üst düzey yöneticiler için de geçerlidir. Kentpar Otomotiv bünyesinde çalışan hiçbir birey, üst yöneticilerden birinin emirleri doğrultusunda yasadışı veya Etik Kod’a uygun olmayan bir davranışta bulunduğu bahanesini kullanamaz.
Konuyla ilgili soru, öneri ve şikâyetleriniz için ik1@kentpar.com.tr mail adresinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

‘’KentparKP-04/02-12.01.2021’’